Rímskokatolícka cirkev      
Zimná 187      
049 25 DOBŠINÁ      
Dnes je sobota 5. decembra 2020     -----     Meniny má Oto     -----      liturgická farba féria 


klenba

Hľadaj
Penzion v Jižních ČecháchChata u KomorníkaChata StrmilovUbytování v České KanaděPenzion StrmilovUbytování větších skupinUbytování v Jižních ČecháchChata u rybníka KomorníkaChata v Jižních ČecháchRybolovUbytování v KunžakuStrmilovChata Česká Kanada

Ako a kam?

Info
Update: 27.01.2007
JozefTOPlist


Diecézne evanjelizačné stredisko

Myšlienka
Myšlienka z košíka

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 30 nájdených)

|0-15|15-30|

* Na čom záleží

Nie je dôležité, koľko vlastníme,
ale to, či z toho, čo máme, vieme rozdávať.

Nie je dôležité, či sa vieme presadiť,
ale to, či vieme premáhať seba.


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 1137 prečítaní

* Smrť z kresťanského hľadiska

     Cez tieto dni, viac ako inokedy sa aj my sami zamýšľame nad svojou eschatológiou. Posledné veci človeka a v nich naša či moja smrť, môj súd, moja večnosť. Moja smrť! Aká bude? Čím vlastne je? Smrť nie je iba definitívnym zastavením srdcových a mozgových funkcii, ani poslednou hodinou, o ktorej nik nevie, kedy odbije. Smrť zasahuje aj do života, každým dňom ho storakým spôsobom ohrozuje. Jej predzvesťou je choroba, utrpenie a neúspech. Upozorňujú, že človek nie je pánom svojho života, že sa mu život neustále vymyká z rúk a že mu ho raz smrť definitívne odníme. Smrť takto dáva životu pečať konečnosti a ohraničenosti. "Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile osemdesiat" (Ž 90,10).


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 3 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 3361 prečítaní

* Nanebovstúpenie Pána alebo Vedieť čakať

     Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!" Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Lk 24,49-51


* Dovoľme Bohu byť Bohom

     Ale Pánov anjel hovoril Tesbanovi Eliášovi: "Vstaň, choď v ústrety poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli niet Boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Belzebuba?! 2 Kráľ 1,3


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 905 prečítaní

* Zarobiť si na nebo

     Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?" Lk 18, 18-27


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 901 prečítaní

* Bojazlivé srdce

     „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.


* Viera a vernosť

     Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať...Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Lk 21,12.18-19


* Chrám nášho tela

     Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené." Lk 21,5-6


* Láska a prijatie

     Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!" Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo." Lk 19,1-10


* Postaviť si pomník

     Potom povedali: "Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!" Gn 11,4


* Opustený v dave

     Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?" Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde." Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!" A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Jn 5,5-9


* Shalom

     Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!"...dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.... Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána." Ale on im povedal: „Ak neuvidím ... neuverím." O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!" Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!" Jn 20,19-27


* Keby Kristus nevstal z mŕtvych ...

     Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, potom by dvaja učeníci, ktorí boli na ceste do Emauz, zašli do hostinca, zjedli by večeru, išli spať a ráno by sa pobrali domov a do konca života by viedli normálny život.
     Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, potom by učeníci, zamknutí zo strachu pred Židmi, vyčkali ešte pár dní, kým by sa vlna nepokoja, zapríčinená Ježišovou smrťou, neutíšila, potom by sa ako potkany z topiacej sa lode pobrali do Galiley – do konca života by vychádzali loviť ryby, aby si niekedy s istým smútkom zaspomínali na tie tri roky po boku učiteľa z Nazaretu.

Zobraz správu | Autor: Romano Guardini | Počet komentárov: 109557 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 983 prečítaní

* Nesúďte, aby ste neboli súdení. (Mt 7,1)

Pontius Pilat      Pre človeka je prirodzené, že si robí úsudky o skutočnosti okolo seba. Je to nevyhnutný prejav jeho rozumového života. Tieto úsudky sa však týkajú aj ľudských vzťahov, kde nutne nadobúdajú iný charakter. Súd vyrieknutý nad človekom je nutne aj mravným úkonom. Všeobecne platí pravidlo, podľa ktorého môj pohľad na iných ľudí je nepriamym svedectvom o tom, ako hodnotím seba samého. Každé jedno sebahodnotenie človeka je nevyhnutne späté s jeho vlastným mravným postojom, ktorý si uvedomuje. Človek môže oklamať druhého, ale seba nikdy. Ak by človek klamal sebe samému, nemohol by sa oslobodiť od vedomia, že podstatou jeho činnosti je klamstvo. Ľudia odsudzujú druhých mnohokrát preto, aby ospravedlňovali svoje vlastné poklesky a aby svoju vlastnú neschopnosť vyvíjať sa, zastierali pokleskami iných. Je zaujímavé, že človek je náchylný zohľadňovať postoje iných ľudí, keď sa jedná o jeho vlastnú mravnosť, ale vôbec nie je náchylný zohľadňovať postoje iných vtedy, ak sa jedná o také potenciálne kvality jeho osoby, ktoré môžu zväčšovať jeho slávu pred ľuďmi a teda posilňovať jeho vlastný egoizmus.

Zobraz správu | Autor: Mgr. Imrich Kováč | Počet komentárov: 15789 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 1819 prečítaní

* Sviatosť zmierenia v pôste

Tŕň      Skôr ako Boh poslal Jozueho a Izraelitov do zasľúbenej zeme, prikázal im, aby boli silní a udatní (Joz 1, 6). Chcel, aby vedeli, že keď im prisľúbil domov, musia s ním spolupracovať, aby toto dedičstvo získali.
     Podobne Boh vyzýva aj každého z nás, aby sme boli silní a odvážni. Len tak môžeme prežiť slobodu, ktorú Ježiš pre nás vybojoval na kríži. On zvíťazil nad hriechom a teraz nás vyzýva, aby sme boli pevne zakorenení vo svojej viere. Vyzýva nás, aby sme zotrvávali pri ňom v poslušnosti, a všetka sláva nášho vykúpenia bude prúdiť do našich sŕdc ako mohutná rieka.
     Preto je sviatosť zmierenia taká dôležitá. Kedykoľvek sa obrátime k Bohu a vyznáme svoje hriechy, on nás očistí a my môžeme pokračovať v ceste do zasľúbenej zeme, ktorú nám dal. Nasledujúce spytovanie svedomia, hoci nie je úplné, je určené na spoznanie tých oblastí v našom živote, kde sme možno neposlúchli Božiu výzvu. V úprimnej modlitbe preber si uvedené otázky, a popros Ducha Svätého, aby ti ukázal, v čom sa máš kajať. Veď vieš, že Boh nám rád odpúšťa a posilňuje nás tým, že dodržuje sľuby, ktoré nám dal.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 13601 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 929 prečítaní

|0-15|15-30|


klenba

Hlavné menu

Anketa
Ako je to s mojimi návštevami bohoslužieb?

chodím tak často ako sa len dá
2113 (2113 hl.)
chodím každú nedeľu a prikázaný sviatok
1501 (1501 hl.)
snažím sa aspoň nedeľe
1233 (1233 hl.)
len príležitostne
1154 (1154 hl.)
nechodím vobec
1259 (1259 hl.)

Celkom hlasovalo: 7260

Zoznam rubrík
mínus Cirkev
mínus Diecéza
mínus Farnosť
mínus Info
mínus Kniha
mínus Príbeh
mínus Svedectvo
mínus Vážne

Humor
1.
Dobrovoľné príspevky do kostolnej pokladničky veľmi klesli a tak sa pán farár odhodlal k ráznemu opatreniu. Počas kázne vyhlásil: - Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, ale nemám iné riešenie. Je medzi nami muž, ktorý má hriešny pomer s manželkou jedného nášho cirkevníka. Ak sa v kostolnej pokladničke na milodary do večera neobjaví 500 korún, zverejním jeho meno. Keď po omši farár počítal peniaze v pokladničke, našiel tam 25 päťstokorunáčok a jednu dvestokorunáčku s pripnutým lístkom: "Pre lásku božiu, otče, počkajte mi do večera, tie tri stovky niekde zoženiem"
Bravo
2.
Bůh je mrtev (Friedrich Nietzsche) Nietzsche je mrtev (Bůh)