Poďakovanie mestu

Autor: Administrator <webmaster.rv@rcc.sk>, Téma: Info, Vydané dňa: 11. 11. 2014

Rímskokatolícka farnosť Dobšiná, týmto vyjadruje poďakovanie Mestu Dobšiná, ktoré svojim uznesením č. 375 - 26/II - 2014 MsZ v súlade s článkom 6.ods. 1 VZN č. 118/2009 schválilo dotáciu pre rok 2014 vo výške 700 eur.

Čestne prehlasujem, že poukázane prostriedky boli použité na činnosť farnosti, menovite na financovanie aktivít, materiálových výdavkov, energii a služieb v roku 2014. Mgr. Jozef Brandys, správca farnosti