Poďakovanie

Autor: Administrator <webmaster.rv@rcc.sk>, Téma: Cirkev, Vydané dňa: 11. 12. 2013

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobšiná, týmto vyjadruje poďakovanie Mestskému zastupiteľstvu mesta Dobšiná, ktoré svojim uznesením č. 281-27/II -2013- MsZ v súlade s článkom 6 ods. 1) VZN č. 118/2009 schválilo dotáciu pre našu farnosť pre rok 2013 vo výške 1000,- €. Čestne prehlasujem, že poukázané prostriedky boli použité na činnosť farnosti, menovite na financovanie výdavkov na energie, materiálové výdavky a služby v roku 2013.

Týmto čestne vyhlasujem, že uvedené prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy. Zároveň v mene všetkých veriacich farnosti vyslovujem úprimné ďakujem vedeniu mesta Dobšiná a Mestskému zastupiteľstvu za poskytnutú pomoc.

Mgr. Jozef Brandys, správca farnosti