Poďakovanie

Autor: Administrator <webmaster.rv@rcc.sk>, Téma: Farnosť, Vydané dňa: 30. 11. 2012

Dobšiná&Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobšiná, týmto vyjadruje poďakovanie Mestskému zastupiteľstvu mesta Dobšiná, ktoré svojim uznesením č. 167-29/II-2012 v súlade s článkom 6 ods. 1) VZN č. 118/2009 schválilo dotáciu pre našu farnosť pre rok 2012 vo výške 850,- €. Čestne prehlasujem, že poukázané prostriedky boli použité na činnosť farnosti, menovite na financovanie výdavkov na energie, materiálové výdavky a služby v roku 2012.

Týmto čestne vyhlasujem, že uvedené prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy. Zároveň v mene všetkých veriacich farnosti vyslovujem úprimné ďakujem vedeniu mesta Dobšiná a Mestskému zastupiteľstvu za poskytnutú pomoc.

Mgr. Jozef Brandys, správca farnosti