Poďakovanie

Autor: Administrator <webmaster.rv@rcc.sk>, Téma: Farnosť, Vydané dňa: 12. 12. 2011

Dobšiná     Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Dobšiná bola udelená dotácia z mesta Dobšiná v celkovej sume 850,- € na základe zmluvy F/9/2011 zo dňa 3. 5. 2011 na činnosť farnosti v roku 2011 – financovanie prevádzkových výdavkov – spotrebu energií a materiálové výdavky farnosti.
     Dotáciu sme obdržali dňa 6. 5. 2011. Farnosť bola finančne značne poddimenzovaná, pretože sa uskutočnili niektoré opravy v sume zhruba 2500,- € a na zabezpečenie ďalšieho kvalitného fungovania potrebovala pomoc. Na prevádzkové energie poskytlo dotáciu mesto Dobšiná v odhadovanej výške 850,- € - elektrina, približne 500,- €, plyn 800,- € + cca 240,- € voda a telefón.

     Týmto čestne vyhlasujem, že uvedené prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy. Zároveň v mene všetkých veriacich farnosti vyslovujem úprimné ďakujem vedeniu mesta Dobšiná a Mestskému zastupiteľstvu za poskytnutú pomoc.

Mgr. Jozef Brandys, správca farnosti Dobšiná